Inhoud

Getagd in

Uitreisverbod bij belastingschulden

Je hebt een belastingschuld en je hebt besloten om op (zaken)reis te gaan. Kan dit zomaar of loop je het risico dat de douane je op Schiphol verbiedt Nederland te verlaten?
Let op: Miss Legal kan jou NIET vertellen of jij in jouw geval een uitreisverbod hebt, in deze blog leggen we de algemene regels aan je uit. Voor alle informatie omtrent jouw belastingschulden, neem contact op met de belastingdienst.

Bij de uitgang afrekenen

Wanneer je in een supermarkt in de rij staat om je boodschappen te betalen kan het voorkomen dat er een storing is bij de bank waardoor je niet kunt pinnen. De boodschappen zal je dan contant moeten betalen of terug leggen voordat je de winkel mag verlaten. Bij een belastingschuld is het niet anders. De belastingschuld zal moeten worden ingelost alvorens je het land uit mag. Echter geldt bij een belastingschuld wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens er een uitreisverbod opgelegd mag worden. Hoe een belastingschuld ontstaat en wanneer het uitreisverbod precies mag worden opgelegd, lees je hieronder.

Hoe ontstaan belastingschulden?

Naast de btw aangifte die per maand, kwartaal of jaar ingediend moet worden, dient er tevens elk jaar vóór 1 april de aangifte inkomstenbelasting ingediend te worden en vóór 1 juni de aangifte vennootschapsbelasting. Legt de Belastingdienst nadat de aangifte is ingediend een aanslag op met een te betalen bedrag, dan ontstaat er een belastingschuld. Een belastingschuld kan ook ontstaan, wanneer er bijvoorbeeld teveel aan zorg- en huurtoeslag is ontvangen en de Belastingdienst deze terugvordert. Wanneer de Belastingdienst de aanslag oplegt of de toekenning van de toeslagen herziet, wordt de belastingschuld “afdwingbaar” en dien je deze binnen de gestelde termijn te betalen.

Betalingsherinnering en aanmaning

Kun je de aanslag niet betalen en is er geen uitstel van betaling verleend of een betalingsregeling getroffen, dan neemt de Belastingdienst maatregelen om jou alsnog over te laten gaan tot betaling. Voordat de Belastingdienst dat doet, zal er een betalingsherinnering en een aanmaning moeten worden verzonden. De betalingsherinnering wordt alleen verstuurd voor niet zakelijke belastingschulden of wanneer er voor het eerst niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In alle andere gevallen wordt er dus alleen een aanmaning verstuurd. De belastingschuld dient dan binnen veertien dagen te worden betaald.

Dan een dwangbevel

Wanneer na de betalingsherinnering en aanmaning de betaling wederom uitblijft mag de Belastingdienst een dwangbevel verzenden. Het dwangbevel houdt in dat je de belastingschuld binnen twee dagen moet betalen.

Invorderingsmaatregelen

Indien er niet binnen het gestelde termijn wordt betaald, zal de Belastingdienst “invorderingsmaatregelen” treffen. De Belastingdienst kan dan beslag leggen op jouw bezittingen, zoals jouw (on)roerende zaken, loon en uitkering. Naast de beslaglegging kan de Belastingdienst er ook voor kiezen om  jou een uitreisverbod op te leggen en je laten opnemen in het zogenoemde “Register Paspoortsignaleringen“.

Uitreisverbod

Als er ondanks herhaaldelijke verzoeken niet wordt overgegaan tot betaling van de belastingschuld kan er dus een uitreisverbod worden opgelegd. Een uitreisverbod houdt in dat je Nederland niet mag verlaten. Heb je een belastingschuld en sta je op het vliegveld om het land uit te gaan, dan kan de douane jou verbieden het land te verlaten. De vraag die zich met enige regelmaat aandient is: hoe hoog moet de belastingschuld zijn, om een uitreisverbod opgelegd te kunnen krijgen? Het antwoord op deze vraag is helaas niet zo simpel te beantwoorden, daar de Belastingdienst deze informatie niet vrijgeeft. Uit eerdere ervaring is wel gebleken, dat er bij een belastingschuld van EUR 5.000 een uitreisverbod is opgelegd. Indien er een betalingsregeling is getroffen zou het uitreizen geen probleem moeten opleveren. Indien er geen betalingsregeling is getroffen en je wilt hier hulp bij dan kunnen wij je hierin ondersteunen.

 

Register Paspoortsignaleringen

Naast het uitreisverbod kan de Belastingdienst – wanneer de beslaglegging geen soelaas biedt- jou dus ook laten opnemen in het Register Paspoortsignaleringen. Als je in het register wordt opgenomen zal je hierdoor je paspoort moeten inleveren en kan je geen nieuwe aanvragen. Lever je het paspoort niet in, dan wordt deze vervallen verklaard.

Het recht om Nederland te verlaten

Een uitreisverbod en opgenomen worden in het Register Paspoortsignaleringen zijn pressiemiddelen van de Belastingdienst om jou te laten overgaan tot betaling van de belastingschuld. Maar zijn deze pressiemiddelen wel geoorloofd? In artikel 2, vierde lid, Grondwet staat dat iedereen het recht heeft om het land te verlaten, “behoudens in de gevallen bij de wet bepaald”. In het geval van belastingschulden, mag er op grond van artikel 22, sub a van de Paspoortwet een paspoort worden geweigerd en vervallen verklaard. Het artikel is in overeenstemming met artikel 2, tweede lid, van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 12, tweede lid, van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Maar het feit dat de pressiemiddelen in de Nederlandse wetgeving en internationale verdragen zijn geregeld geeft de Belastingdienst nog geen vrijbrief om deze ten alle tijden toe te passen. Er dient eerst een afweging plaats te vinden voordat er een uitreisverbod wordt opgelegd.

Proportionaliteitseis bij uitreisverbod

Voor een uitreisverbod dient te worden voldaan aan de proportionaliteitseis. Dit houdt in dat een opgelegde uitreisverbod in verhouding moet staan tot de hoogte van de belastingschuld. Binnen de EU gaat het Hof van Justitie nog een stapje verder. Het Hof van Justitie heeft al in drie uitspraken bevestigd, dat het uitreisverbod alleen onder strikte voorwaarden is toegestaan. De meest recente casus speelde zich af  in 2011. Een man in Bulgarije werd verboden het land te verlaten totdat hij zijn belastingschuld had ingelost. Tegenover de rechter beriep hij zich op het grondrecht van de EU, namelijk op “het recht van vrij verkeer”. Binnen de EU hebben namelijk alle burgers het recht om vrij te reizen en te verblijven in andere lidstaten. Het vrij verkeer kan alleen worden beperkt in verband met openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een “werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast”. Het Hof van Justitie oordeelde in alle drie de zaken dat de redenen voor het uitreisverbod niet enkel om economische doeleinden mogen worden aangevoerd, maar dat de dreiging gebaseerd moet zijn op het gedrag van de betrokkene en dat er altijd moet worden gekeken of niet andere- minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn– om de schuld te innen. Het Hof van Justitie erkent wel dat uitstaande belastingschulden een ernstige bedreiging voor een fundamentele belang van de samenleving kunnen vormen. De overheid gebruikt de belastinggelden immers voor zaken als onderwijs, zorg en onderhoud van wegen. Ook de noodzaak om belastingfraude te bestrijden kan als grond worden aangevoerd om een uitreisverbod te rechtvaardigen.

Kort samengevat houdt deze blog in dat bij een uitreisverbod met opname in het Register Paspoortsignaleringen de proportionaliteit in acht moet worden genomen. Er zal moeten worden gekeken of niet andere -minder ingrijpende maatregelen-  mogelijk zijn om de belastingschuld te innen. Wil je weten of jij het land uit mag? Neem daarvoor contact op met de belastingdienst.

Hoe kan Miss Legal jou helpen?

Wil je een specifiek advies voor jouw situatie? Neem gerust contact met ons op voor een gratis 5 minuten advies.
Miss Legal is een one-stop-legalshop voor al jouw juridische vragen! Wij werken in teams van juristen, fiscalisten, financiële adviseurs, advocaten, notarissen, privé detectives, business coaches en psychologen. Miss Legal is internationaal actief met vestigingen in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we: Nederlands, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Schakel Miss Legal in als strategisch partner die jou helpt met je juridische, financiële en fiscale vragen op het gebied van ondernemerschap, werk en familieleven.

Download
Share
Auteur

Miss Legal is je beste vriendin in juridische zaken.
Meer artikelen
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?