Hieronder leggen we uit wat je als ondernemer moet weten over contracten.

Wanneer is een afspraak een contract?

Overeenkomst via Whatsapp en/of Facebook chat

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderhandeld via instant messengers (zoals Facebook chat) en Whatsapp. In de digitale wereld van tegenwoordig, waar iedereen een smartphone of tablet bij de hand heeft, is het makkelijk om snel via Whatsapp of chat de nodige afspraken te maken en deals te sluiten. In principe zijn die afspraken dus rechtsgeldig. Onlangs heeft de rechter zelfs bepaald dat een ontslag en bericht van niet verlengen van een arbeidscontract via Whatsapp mogen worden aangezegd!

Maar is de overeenkomst wel bindend?

Als het mis gaat, bijvoorbeeld één van de partijen komt de afspraken niet na, dan moet de benadeelde kunnen bewijzen dat de ander zich daadwerkelijk heeft willen binden aan die afspraken. De zogenaamde wilsverklaring. Als diegene ontkent dat hij die afspraken heeft willen maken, is dat nog niet zo makkelijk. Hoe bewijs je dat die ander het bericht daadwerkelijk heeft gelezen en hij zelf ook heeft ingestemd met die afspraken? De zogenaamde blauwe vinkjes (leesbevestiging) zijn daarvoor niet genoeg. Je kan namelijk niet met zekerheid zeggen dat het bericht echt door die persoon is gelezen voor wie het bedoeld was. Daarmee is alleen aangetoond dat het berichtje op de telefoon van de ontvanger is geopend. Niet wordt bewezen dat de ontvanger met de inhoud van dat berichtje heeft ingestemd. Dat is voor de totstandkoming van een overeenkomst wel belangrijk.

Alsnog bevestigen

Even wat afspreken via Whatsapp lijkt zo makkelijk. Dat kan ook makkelijk zijn als alles goed verloopt. Toch is het raadzaam alles nog even op papier te zetten en zeker te weten dat de ander weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Heb je dus via Whatsapp een deal binnen gehaald? Bevestig het altijd nog even op de mail en vraag om de bevestiging.

Contracteren via e-mail in Nederland 

In Nederland bestaat een grote kans dat afspraken in de e-mail als bindend worden gezien, als het onderhandelingstraject ook per e-mail is gegaan.

Contracteren via e-mal in het buitenland

Per land verschillen de regels voor digitaal contracteren. In het buitenland kan dat dus anders liggen. Indien er geen rechtskeuze is opgenomen in jullie afspraken (dus welk recht van toepassing is op de overeenkomst), is het de vraag of de digitaal gemaakte afspraak als bindend geldt. Dit is namelijk afhankelijk van welk recht van toepassing is op grond van Europees of Internationaal Privaatrecht (als je dus zelf geen rechtskeuze hebt gemaakt). Als er buitenlands recht van toepassing blijkt, bestaat er een kans dat de digitaal gemaakte afspraken niet als bindend worden verklaard.

Contracteren via WhatsApp, chat en e-mail is makkelijk, maar niet handig. Hieronder lees je meer over hoe je toch je afspraken in Nederland en in het buitenland bindend kunt vastleggen.

 

Wat kan je afspreken in een contract?

Contractsvrijheid

In Nederland geldt contractsvrijheid. Dat wil zeggen dat ‘partijen’ de vrijheid hebben om hun zaakjes te regelen zoals zij dat willen. In ons land mag iedereen zelf bepalen of hij of zij een contract gaat sluiten, met wie een contract wordt gesloten en wat de inhoud is van een contract. Er is echter – natuurlijk – een uitzondering. De contractsvrijheid wordt beperkt door artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen hebben alle vrijheid, mits dit niet in strijd is met ‘dwingend recht’, de ‘openbare orde’ en de ‘goede zeden’. Zo is een contract waarin een huurmoord wordt afgesproken nietig, oftewel ongeldig.

Waarom contract sluiten?

Een contract is zekerheid

Je kunt iets in een contract afspreken zodat je simpelweg weet waar je aan toe bent. Daarom sluiten mensen contracten. In de wet worden contracten ook wel overeenkomsten genoemd. Veel algemene regels over contracten staan daarom in het overeenkomstenrecht.

Je sluit dagelijks contracten af zonder dat je het door hebt

Een contract klinkt als iets ‘officieels’, maar de meeste mensen zullen vaker contracten sluiten dan ze denken. Wanneer je boodschappen doet sluit je bijvoorbeeld een koopovereenkomst met de supermarkt. Met dit ‘contract’ verbind jij je om de supermarkt een prestatie te geven (in dit geval geld). In ruil hiervoor krijg jij een tegenprestatie: je boodschappen. Ook heeft iedereen waarschijnlijk wel een contract met een telefoonaanbieder, met een verhuurder, met een bank en met zijn/haar partner. Als ondernemer sluit je maandelijks contracten met anderen. Niet per se omdat je elkaar niet vertrouwt, maar omdat je al die afspraken nu eenmaal niet kunt onthouden. Met contracten weet je waar je aan toe bent. Denk aan vragen zoals: Wat zijn we elkaar over en weer verschuldigd? Wat gebeurt er als één van ons zich niet aan de afspraak houdt? En wat moet ik doen als ik van de afspraak af wil? Contracten bieden duidelijkheid. Nu én in de toekomst.

 

Hoe afspraken vastleggen

Wat kan je zelf doen?

Wil je zelf nog geen overeenkomst op laten stellen omdat je bang bent dat het ‘te zakelijk’ overkomt? Of wil je zelf alvast het een en ander op papier zetten zodat het opstellen van een contract makkelijker gaat? Zet dan alles goed op de mail. Beschrijf daarin de gemaakte afspraken en vooral:

  • wie krijgt wat;
  • wanneer;
  • hoeveel;
  • wat is de te verwachten kwaliteit;
  • wat is de tegenprestatie;
  • wanneer vindt de tegenprestatie plaats;
  • hoe vindt de tegenprestatie plaats en onder welke voorwaarden;
  • wat als één van de partijen de afspraken toch niet nakomt?

Alsnog vastleggen in een overeenkomst

Je hoeft afspraken niet per se in formeel juridische taal in een contract te verwerken om deze te laten gelden. Zo kun je – net als Miss Legal – ook kiezen voor duidelijke taal en leesbare contracten.

Om juridische ‘werking’ te hebben, moeten de regels (in jargon verwoord of niet) wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn voor wie de afspraken gelden en wie, waarvoor aansprakelijk is. Ook is het handig een clausule op te nemen over intellectuele eigendomsrechten. Hiervoor zal je toch beroep moeten doen op een jurist. Niet omdat jij niet weet wat je gaat doen, maar om het juridisch juist vast te leggen, en om bepaalde zaken niet onbesproken te laten. Alles wat je niet (duidelijk) vastlegt, biedt ruimte voor interpretatie als het fout gaat. Hoe moet die zin (juridisch) worden gelezen? Een jurist kan jou de juridische gevolgen van jouw zinnen uitleggen. Wij raden jou daarom van harte aan om een overeenkomst op te laten stellen, je bent immers een professional die juridische zaken op orde heeft, toch?

Wat als de tegenpartij de afspraken niet nakomt?

Afspraak is afspraak

Stel je spreekt iets af met een ander, bijvoorbeeld om jou over vier weken een partij kralen te leveren voor een nieuwe collectie armbandjes. En stel nou dat jij die kralen vier weken later niet geleverd hebt gekregen. Wat doe je dan? Wie de afspraak vooraf had vastgelegd in een contract, kan daar nu de vruchten van plukken.

Anders een wanprestatie

Met een contract kun je aantonen wat je met de wederpartij hebt afgesproken. Hiermee kun je de (in dit geval) leverancier laten zien dat hij heeft toegezegd om de kralen te leveren. Iemand die zich niet aan een contract houdt levert – in jargon – een wanprestatie.

En dan?

Formeel gezien kun je je wederpartij in zo’n geval het beste ‘in gebreke stellen’. Je geeft hem dan – op schrift – nog een mogelijkheid jullie afspraak alsnog na te komen. Heeft de wederpartij na acht dagen nog steeds niet geleverd? Dan kun je naar de rechter stappen om je gelijk te halen. Je kunt er ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de wederpartij te eisen. Een dergelijke ‘boete’ vergoedt de schade die het gevolg is van de wanprestatie. In de praktijk zou een schadevergoeding circa 10 procent van de waarde van de kralen bedragen.

Contract beëindigen

In veel contracten wordt afgesproken hoe het contract in de toekomst kan worden beëindigd. Bijvoorbeeld door de overweging op te nemen ‘dit contract kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn vanaf de eerste van de maand.’ Het contract beëindigen is dan simpel. Er zijn ook contracten die ‘automatisch’ eindigen. Dan staat er bijvoorbeeld in het contract dat de overeenkomst maar een jaar geldig is. Te denken valt aan een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Doen partijen niets, dan loopt de overeenkomst automatisch af.

Tip: wanneer je een overeenkomst opzegt kun je dit het beste schriftelijk (aangetekend) of per mail doen. In veel gevallen zal dit ook schriftelijk moeten, zo is vaak afgesproken in het contract. Schriftelijke beëindiging kun je achteraf immers altijd bewijzen. Dat kan handig zijn wanneer jouw wederpartij bijvoorbeeld claimt nooit een opzegging te hebben ontvangen en het contract (en de betaaltermijnen) gewoon laat doorlopen.

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?